Výklad Snu Teoreticky

Pismenko B

Babku viděti - pro svobodné není dobře
Bahno, do něj šlápnout - nepříjemnosti
Balkón- najdeš milou osobu
Balón vystupovat viděti - vrtohlavce poznati
Barva, s ní se natírati - býti obelhán
Barvu tříti - dobrý zdar tvého obchodu, míti - naplněnou kasu dostati
Barvu ztratit v obličeji - očekává tě nemoc
Barviti sebe samého - mužům hanba a ostuda, ženám dobře
Basu viděti - hádkaBavlna, bavlněné šaty míti - zisk
Bavlnu bílé barvy nalézt - bohatství, když je červená - nemoc, černá - smrt
Bavlnu přísti - dalekou cestu
Bažanta jísti - ctěn býti
Bdíti ve spaní - starost a pronásledování
Beránka zabíti - nemilosrdenství
Beránky míti - pokoj a útěcha, viděti - náklonnost k tanci, které se pasou - strach a hrůza, skákati viděti - na dětech míti radost
Berle, o ní se opírati - trápení, nemoc, s ní tlouci - vítězství nad druhými, užitek
Běžeti s vozem - nesnáz, nahý - tvé nejmilejší jsou tobě nevěrny,několik osob za sebou - hádka a starosti, sám sebe viděti - ztráta jmění
Běžeti a k cíli přijíti - tvé žádosti dojdou vyplnění, a z místa se nepohnouti - bez účinku se namáhati, a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého, a přitom se naraziti - neštěstí
Bible - šťastné manželstvíBič v ruce zdvižený viděti - pro pravdomluvnost si nepřátele učiniti
Bičování - zleBídu velkou viděti - opovržení, bídu připravovat někomu - dluhy
Bíti někoho - láska a různice, do bitvy táhnouti - s úřadem míti co do činění, vésti - radosti se dočkati
Blázny viděti - ovládnutí svých vášní, se jim vysmívati - pro nepravost k zodpovědnosti předvolán býti
Blecha, od ní poštípán býti - blízká výhra, viděti skákati - skrze nepravé zprávy budeš znepokojován
Blechy viděti - není dobře
Blesk, když zapálí - svržení, trefí-li blesk do hlavy - ztratíš jmění a snad i život, když jej vidíš - křik a smutek
Bludičku viděti a za ní choditi - nechat se svést
Bludiště, labyrint, v něm býti a nemoci z něj vyjíti - dlouho trvající starosti, zase z něho vyváznouti - odstranění všech překážek
Bludná cesta - od zlého člověka budeš pronásledován
Blýskání viděti - shoda v nějaké při
Bodat - zbloudit
Bodláčí viděti - protivenství, zalévati - nevděčníku prokázati dobro, zasaditi - způsobit si vlastní vinou nepříjemnosti
Boha viděti - radost a útěcha, jeho ruce po sobě vztahovat viděti - požehnání, štěstí, bohatství, s ním mluvit - velká radost, vzývati - radosti se dožíti, chváliti - nemoc a utrpení
Boháče viděti aneb s nimi obcovati - dobrodiní
Bohatý býti - chudým dobře, boháčům pronásledování
Bohatství míti - nebezpečenství
Boj nebo půdka, býti přítomen - smíření
Bojovati a zvítěziti - s velkým namáháním si polepšiti, na koni - dobrý sňatek
Bojovati - do rozepře jíti, s divokými zvířaty - ochránit se před velkým nebezpečím
Bolest cítiti - nesnáze přemoci
Boule míti - staneš se pánem gruntu a polností, boule míti na celém těle - nepřátele
Bouřku viděti - zlá nehoda, od ní býti překvapen - domácí mrzutosti
Bouřku stromy vyvracet viděti - velké neštěstí tě mine
Bouřku velkou slyšeti aneb viděti - dobrý zdar tvému obchodu
Bosý běhati - zhubnouti na těle a neštěstí
Brambory kopati - namáhání
Brána na pole - zapomenouti nějakého dluhu
Bránu násilně otevříti - do zajetí se dostati
Bratr, umře-li tobě - ztratíš nepřítele, loučiti se s ním - budeš truchlivý
Bratry aneb sestry viděti - radost, štěstí, mluviti - starost, protivenství,mrtvé viděti - smrt nenechá na sebe dlouho čekatBrázda na poli - bohatství, štěstí
Brýle sobě koupiti - chtějí tě ošidit
Brýle nositi - měj se před falešnými přáteli na pozoru
Břečťan, z něj věnec plésti - věrný přítel, viděti - štěstí v lásce,na stromech se pnout viděti - falešné přátele, na zdech viděti - utvrzení v započaté známosti
Břeh, u něho odpočívati - štěstí a spokojenost, u něho se procházeti - do nebezpečí se vydávati
Břemeno, jím obtěžkán býti - brzké ukončení tvého řízeníBřicho, máš-li velké - zámožnost, máš-li malé a hubené - dlouhotrvající proces
Břicho a vnitřnosti když vidíš - dostaneš děti
Břicho co roste - čest, máš-li prázdné - ztráta
Brnění, pancíř viděti - opatrně sobě počínati, míti na sobě - před nepřítelem se chrániti, viděti rozlámané . ztráta, škoda
Broky - nepřátelství
Broskve viděti aneb jísti - štěstí, radost, zdraví, trhati - dobré peněžité postavení dostati, darovati - dobře uvítán býtiBrus - velká radost
Brusiče, šlejfíře viděti - s potměšilou osobou do hádky přijíti
Buben - cesta, slyšet - noviny
Býka viděti - hostina
Byliny, mladé zalévati a opatrovati - dobré vychování dítek, voňavé - konec neštěstí
Byliny hledati - o své aneb jiného zdraví pečovati, jísti šťavnaté - prospěch, zisk, voňavé míti - marnivost

0 Comments:

Okomentovat

<< Home