Výklad Snu Teoreticky

Živlová magie

Zuzana Antares

Magie je prazákladní umění lidstva, daleko starší než objektivní či rozumová věda. Vychází z prožívání (pozorovaný děj a prožitek, který tento děj vyvolává v mysli pozorovatele, tvoří jednotu), kdežto objektivní vědění vzniklo z pozorování (pozorovaný děj nelze směšovat s prožitkem, který byl tímto dějem u pozorovatele vyvolaný). V rozličných dobách se magie rozvíjela mírně odlišnými směry, obvykle v závislosti na historickém období, rase a přírodních podmínkách, v nichž daná skupina obyvatel žila. Některé národy, především Orientálci, k magii přistupovaly neobyčejně věcně, přestože se jedná o silně subjektivní cestu vědění. Někdy docházely ke značným disharmoniím mezi skutečným věděním a tím, co z něj bylo prezentováno lidu. Jiné kultury byly postiženy netolerancí a z toho plynoucími nedorozuměními, která občas přetrvávají dodneška – např. v otázkách náboženství, přičemž náboženství je nutno chápat jako zjednodušená dogmata a obřady magie přizpůsobené tak, aby sloužily duchovním potřebám nezasvěcených.

V dnešní magii není situace nijak lepší. Lidé se velmi často nedokáží dohodnout na obsahu základních pojmů, s nimiž chtějí pracovat. Ze sporů o pojmy, zvyky nebo o podobu rituálů plynou mocenské boje, v posledních 100 letech posílené hádkami o značné majetky magických řádů a o autorská práva k dílům o magii. Toto nijak nenapomáhá dorozumění mezi magiky. Osobními tužbami posílený zmatek ještě více zamezuje spolupráci, která by mohla vzniknout. Spoluprací by magie naplňovala zase svůj původní účel: hledání nejlepší cesty pro Bytí.

V moderní době se proto objevily pokusy osvětlit i sjednotit pojmy a postavit je tak na srozumitelný systematizovaný základ. Průkopníkem v této oblasti byl jednak řád Golden Dawn a především anglický mág Aleister Crowley (1875 - 1947), který nastudoval z různých pramenů i z osobní zkušenosti mnohé ma-gické systémy světa. Ve svém obsáhlém díle se pokusil postavit je na jednotnou platformu. Jeho magická abeceda, vhodná i pro úplné začátečníky, se odvozuje od diagramu Stromu života.

Přirozeným místem, na němž se lidské vědomí nalézá, je bod 10, sefira Malkuth. Odsud člověk začíná svou pouť k zasvěcení. Oblast okolo Malkuth je Gup, což značí hebrejsky tělo, nebo je to Asijah, hmotný svět. Záleží na tom, zda popisujeme vnitřní nebo vnější Universum. Zde také, v jistém smyslu, leží vláda živlu zemského. Vzduch sídlí v Tiferet, voda v Bině, oheň v Chokmah.
http://clanky.ritual.cz/article.php?sid=811&mode=threaded&order=0

0 Comments:

Okomentovat

<< Home